Creative Commons License Deed

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

This deed highlights only some of the key features and terms of the actual license. It is not a license and has no legal value. You should carefully review all of the terms and conditions of the actual license before using the licensed material.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

Wolno:

 • Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu
 • dla dowolnego celu, także komercyjnego.
 • Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Na następujących warunkach:

 • Uznanie autorstwaUtwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany . Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.

  Co oznacza wymóg "uznania autorstwa utworu"?
  Poprzednia strona zawierała zagnieżdżone metadane na temat warunków licencyjnych, łącznie z informacjami dotyczącymi określonych przez twórcę utworu sposobów uznania autorstwa. Powyższy kod HTML służy cytowaniu utworu. Zawarte w kodzie metadane pozwolą innym użytkownikom dotrzeć do oryginalnego utworu.
 • Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Uwagi:

 • Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej, lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego.
 • Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to w szczególności innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste. Mogą one ograniczać możliwości wykorzystania utworu.
 

Odpowiednie zasady mediacji zostaną wskazane w nocie prawnej opublikowanej z utworem, lub w przypadku ich braku we wniosku o mediację. Jeśli nie zaznaczono inaczej w nocie prawnej dołączonej do utworu, zastosowanie mają Reguły Arbitrażowe Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw międzynarodowego prawa handlowego (UNCITRAL).

Więcej informacji.

 

Należy podać imię i nazwisko twórcy utworu lub innych podmiotów, których autorstwo należy uznać - o ile zostały podane, a także informację prawnoautorską, informację licencyjną, notę o wyłączeniu odpowiedzialności oraz odnośnik do utworu. Licencje CC wcześniejsze niż wersja 4.0 posiadają wymóg podania tytułu utworu - o ile został on podany, oraz mogą mieć inne niewielkie różnice.

Więcej informacji.

 

W wersji 4.0 licencji należy wskazać, czy materiał został zmodyfikowany oraz zachować opisy wcześniejszych modyfikacji (jeśli miały miejsce). W wersji 3.0 oraz wcześniejszych, zaznaczenie zmian było wymagane tylko jeśli powstał utwór zależny.

Wskazówki jak oznaczać.

Więcej informacji.

 

Można również wykorzystać kompatybilną licencję opisaną na stronie https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Więcej informacji.

 

Przez użycie komercyjne rozumiemy takie, które służy przede wszystkim uzyskaniu korzyści majątkowej lub pieniężnego wynagrodzenia.

Więcej informacji.

 

Sama zmiana formatu nigdy nie powoduje powstania utworu zależnego

Więcej informacji.

 

Licencja zakazuje wykorzystania skutecznych zabezpieczeń technicznych, zdefiniowanych w odniesieniu do Artykułu 11 traktatu WIPO o prawie autorskim.

Więcej informacji.

 

Licencje CC nie wpływają na prawa użytkowników wynikające z ograniczeń i wyjątków od prawa autorskiego, takich jak przepisy dozwolonego użytku, fair use czy fair dealing.

Więcej informacji.

 

Dodatkowe zezwolenia mogą być niezbędne aby móc korzystać z utworu w zamierzony sposób.

Więcej informacji.